rau kinh giới

Hạt giống rau kinh giới

Hạt giống rau kinh giới

Trồng quanh năm cho hiệu quả và năng suất cao trồng mùa xuân và ra hoa vào mùa hè và mùa thu. Cây trồng trên nhiều loại đất, cho phát triển và chất lượng trên nền đất tơi, xốp và